Privatumo politika

 • 1. Bendrosios nuostatos.
  1.1. UAB "Agroteka" (toliau - "Bendrovė") gerbdama savo klientų, įskaitant svetainės http://www.e-agroteka.lt (toliau - "Svetainė") lankytojų ir pirkėjų (toliau - "Klientai"), teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
  1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius visų Bendrovės klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
  1.3. Naudodamiesi Bendrovės Svetaine ar paslaugomis ar pirkdami Bendrovės siūlomas prekes, tuo suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti Svetainėje šiuo adresu http://www.e-agroteka.lt/privatumo-politika.
  1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - "Reglamentas"), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - "ADTAĮ"), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - "ERĮ") ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

  2. Privatumo politikoje naudojamos sąvokos.
  2.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
  2.2. E-agroteka.lt - elektroninė parduotuvė, esanti adresu e-agroteka.lt.
  2.3. Duomenų subjektas - fizinis asmuo - Bendrovės klientas (tame tarpe Svetainės lankytojai), kurio asmens duomenis renka Bendrovė.
  2.4. Pirkėjas - 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo.
  2.5. Paskyra - Pirkėjo registravimosi e-agroteka.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).
  2.6. Socialinės paskyros – tai Agroteka.lt paskyros Facebook, Instagram, Twitter ar kt. socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Agroteka.lt, e-agroteka.lt ir joje teikiamas prekes/ paslaugas.
  2.7. Prekės - visos e-agroteka.lt Pirkėjui teikiamos prekės (gaminiai).
  2.8. Paslaugos - visos e-agroteka.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos.
  2.9. Užsakymas - Pirkėjo pasirinktų Prekių/ Paslaugų ir sąlygų patvirtinimas Paskyroje.
  2.10. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
  2.11. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
  2.12. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
  2.13. Duomenų valdytojas - UAB "Agroteka" pagal LR įstatymus įsteigta bendrovė, įm. kodas 300625738, buveinės adresas Ateities pl. 45b, LT-52104 Kaunas.
  2.14. Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
  2.15. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis e-agroteka.lt.
  2.16. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį.
  2.17. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

  3. Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?
  3.1. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono nr., duomenys, susiję su paslaugų teikimu, užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes. Jūsų asmens duomenys yra saugomi Bendrovės mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir 10 (dešimt) metų pasibaigus bendradarbiavimui.
  3.2. Surinktus Jūsų asmens duomenis kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes Svetainėje, Bendrovė ir toliau tvarko, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, duomenys apie paslaugų naudojimą ir pan. Šie duomenys yra saugomi Bendrovės mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

  4. Kokiais tikslais yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?
  4.1. Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: Bendrovės klientų identifikavimui jos informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros, paslaugų ir / ar prekių pirkimo apdorojimui ir administravimui, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų administravimui, prekių pristatymo įvykdymui ir administravimui, susisiekimui su Jumis, sutartinių įsipareigojimų vykdymui, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).

  5. Kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?
  5.1. Bendrovė užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant anksčiau išvardintų tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir prireikus atnaujinami, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

  6. Jūsų kaip duomenų subjekto teisės.
  6.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu agroteka@agroteka.lt; siunčiant paštu, adresu Ateities pl. 45b, LT-52104 Kaunas) tinkamai patvirtinus savo tapatybę: 
  6.1.1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, 
  6.1.2. reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, 
  6.1.3. reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys, 
  6.1.4. reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu: 
  6.1.5. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; 
  6.1.6. Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; 
  6.1.7. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; 
  6.1.8. Ir kitais Reglamente nustatytais pagrindais; 
  6.1.9. reikalauti, kad Bendrovė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą; 
  6.1.10. gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taip pat turite teisę paprašyti Bendrovės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui);  
  6.1.11. nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).
  6.2. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/
  6.3. Daugiau apie duomenų subjekto teises, rasite http://www.agroteka.lt/duomenu-subjektu-teises.

  7. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais.
  7.1. Mes Jums siųsime Bendrovės naujienlaiškius el. paštu ir / arba teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės, tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Reglamento nuostatomis.
  7.2. Šie Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais: vardas, pavardė, el. pašto adresas.
  7.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus. 

  8. Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?
  8.1. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimų.
  8.2. Bendrovė gali pateikti Jūsų asmens duomenis: teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu. Duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės ar Jūsų naudai.
  8.3. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.
  8.4. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.
  8.5. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Bendrovės leidimo.
  8.6. Jūsų asmens duomenys dėl atitinkamų paslaugų Jums teikimo, gali būti teikiami į kitas valstybes (įskaitant trečiąsias valstybes), tačiau tik su Jūsų sutikimu.

  9. Naudojami slapukai.
  9.1. Slapukas – tai nedidelis failas, atsiųstas į įrenginį, naudotojui besilankantatitinkamoje interneto svetainėje. Slapukų pagalba interneto svetainė atpažįstanaudotojo įrenginį (pvz., naudotojui kitą kartą apsilankius šioje internetosvetainėje). Interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir pasirinktis (pvz., registracijos vardą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.
  9.2. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojame šiuos Slapukus: 

  Slapuko pavadinimas  Galiojimo laikas Duomenų tvarkymo tikslas
  _ga 2 metai Google Analytics slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.
  _utma 2 metai Slapukai naudojami siekiant surinkti informaciją apie lankytojų naršymo ypatumus. Informacija naudojama kuriant ataskaitas ir internetinio puslapio tobulinimui. Informacija renkama anonimine forma, įskaitant lankytojų skaičių, iš kur lankytojai atėjo bei kokiuose puslapiuose apsilankė.
  _utmb 30 minučių  
  _utmc      
  _utmz 6 mėnesiai  
  _gid 24 valandos Slapukas naudojamas statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.
  fr 3 mėnesiai Slapukas, leidžiantis Facebook socialiniui tinklui rodyti reklamą. 
  1P_JAR 3 mėnesiai

  Šie slapukai naudojami rinkti svetainės statistikas ir sekti konversijų kiekius.

  AID 2 metai Naudojamas susieti savo veiklą su visais įrenginiais, jei prieš tai esate prisijungę prie „Google“ paskyros kitame įrenginyje.
  SID, APISID, HSID, SAPISID, SSID, NID 2 metai Su „Google maps“ susiję slapukai naudojami parodyti patogų žemėlapį ir renka informaciją susijusią su žemėlapio unikalių veiksmų atlikimu.
  SIDCC 6 mėnesiai Apsaugos slapukas padedantis apsaugoti vartotojų informaciją nuo neautoritizuotos prieigos.
  VISITOR_INFO1_LIVE
  7 mėnesiai
  Daugiau informacijos apie YouTube slapukus rasite čia: www.google.com/policies/ 

  9.3. Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Pavyzdžiui, galite atšaukti duotą sutikimą naudoti slapukus įjungdami savo naršyklės funkciją, leidžiančią atmesti bet kokius pasiūlymus išsaugoti bet kokius slapukus. Šiuos nustatymus savo naršyklėje galite rasti nustatymų ar pirmenybių meniu. Žemiau rasite naudingų nuorodų:

  9.3.1. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
  9.3.2. Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
  9.3.3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com bei įrašykite „cookies” paieškos langelyje
  9.3.4. Safari: http://www.apple.com/support/ bei įrašykite „cookies” paieškos langelyje
  9.4. Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje politikoje nurodytais tikslais.
  9.5. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti: www.allaboutcookies.org.
  9.6. Norėdami sužinoti, kaip panaikinti internetinių puslapių stebėjimą „Google Analytics“ slapukais, galite aplankyti: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  9.7. Kilus klausimų ar norėdami įgyvendinti savo teises, susisiekite su mumis el. paštu agroteka@agroteka.lt arba kitais šioje svetainėje nurodytais būdais.

  10. Bendrovės internetiniame puslapyje naudojami šių tipų slapukai:
  10.1. Techniniai slapukai: Bendrovės internetinio puslapio vartotojams stengiasi pateikti pažangų bei lengvą naudoti internetinį puslapį, kuris automatiškai prisitaiko prie jų norų ir poreikių. Bendrovė naudoja techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinį puslapį ir įgalina teisingą jo veikimą. Bendrovės internetinis puslapis tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka.
  10.2. Funkciniai slapukai: Bendrovė naudoja funkcinius slapukus, kurie leidžia prisiminti Duomenų subjekto pasirinkimus ir drauge efektyviai naudotis internetiniu puslapiu. Pavyzdžiui, slapukų dėka internetinis puslapis prisimena Duomenų subjekto atliktas paieškas ar peržiūras, Bendrovės siūlomas prekes. Šio tipo slapukai nėra būtini internetinio puslapio veikimui, bet jie prideda daugiau galimybių ir Duomenų subjekto naršymą daro malonesnį.
  10.3. Analitiniai slapukai: šio tipo slapukus Bendrovė naudoja siekdama suprasti, kaip lankytojai naudoja internetinį puslapį, atrasti silpnąsias ir stipriąsias internetinio puslapio dalis, optimizuoti ir gerinti internetinio puslapio darbą bei toliau diegti pažangius sprendimus. 
  10.4. Komerciniai slapukai: šiuos slapukus Bendrovė naudoja talpindama reklamas kituose internetiniuose puslapiuose. Vadinamosios „nukreipiamosios reklamos“ rodomos remiantis informacija apie lankytojo ankstesnes paieškas.

  11. Svetainėje pateikiamos nuorodos.
  11.1. Svetainėje bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.